Norėdami naudotis lapinas.lt elektronine parduotuve Jūs privalote perskaityti ir sutikti su žemiau išdėstytomis taisyklėmis (toliau – Taisyklės) bei jų laikytis. Paspausdami mygtuką „Sutinku“ Jūs patvirtinate, kad įdėmiai perskaitėte visas Taisykles, be jokių išlygų sutinkate su visomis jose išdėstytomis sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis.

1. ĮŽANGA

1.1. Šis dokumentas yra sutartis tarp UAB „Lapinas” (toliau – Administratorius) ir Jūsų (toliau – Klientas) dėl naudojimosi elektroninės prekybos interneto svetaine lapinas.lt (toliau – Parduotuvė). Klientas užsiregistruodamas parduotuvėje, bet kokiu būdu ir forma naudodamas parduotuvės paslaugas, įskaitant parduotuvėje siūlomų prekių užsakymą, apmokėjimą už tokias prekes, Parduotuvėje skelbiamos informacijos skaitymą, atsiliepimų ir komentarų rašymą, tačiau tuo neapsiribojant (toliau – Paslaugos), besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Klientas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Klientas neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis.

1.2. Administratorius turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo. Jei Klientas po taisyklių pakeitimų paskelbimo naudojasi Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais. Klientui nesutinkant su pakeistomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Paslaugomis ir privalo nedelsiant panaikinti savo registraciją Parduotuvėje.

2. PRISIJUNGIMO DUOMENYS

2.1. Klientas besąlygiškai sutinka ir patvirtina, jog jis pats, o ne Administratorius, atsako už bet kokios informacijos ir duomenų, įskaitant vartotojo vardą ir slaptažodį, reikalingų Klientui prisijungti prie Parduotuvės ar kitaip naudojantis Paslaugomis (toliau – Prisijungimo duomenys), slaptumą.

2.2. Klientas įsipareigoja nedelsiant pakeisti ir (ar) papildyti Prisijungimo duomenis, kuriuos jis pateikė Administratoriui registruodamasis Parduotuvėje, Prisijungimo duomenims pasikeitus. Šalys susitaria, jog Administratorius vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasis prezumpcija, jog Kliento pateikti Prisijungimo duomenys yra teisingi ir išsamūs. Administratorius jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Klientui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Klientas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius Prisijungimo duomenis arba nepakeitė ir nepapildė Prisijungimo duomenų jiems pasikeitus.

2.3. Klientas įsipareigoja užtikrinti Prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos Prisijungimo duomenimis Paslaugoms gauti ir (ar) prekėms iš Administratoriaus užsakyti ar įsigyti. Klientas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Kliento Prisijungimo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Kliento Prisijungimo duomenimis, maksimalia apimtimi kyla Klientui.

2.4. Šalys susitaria, jog Administratorius turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, savo nuožiūra ir nepranešęs apie tai Klientui panaikinti visą ar dalį Kliento Prisijungimo duomenų, o taip pat ir kitokią informaciją, kurią Klientas bet kokiu būdu pateikia Administratoriui naudodamasis Parduotuve, ją keisti, apriboti galimybes arba uždrausti Klientui naudotis visomis arba dalimi Paslaugomų ir (ar) pasiekti Parduotuvę.

2.5. Registruodamasis Parduotuvėje ir pateikdamas Administratoriui savo duomenis ir (ar) informaciją, Klientas besąlygiškai ir neatšaukiamai sutinka, jog Administratorius valdytų ir tvarkytų bet kokius pateiktus Kliento asmens duomenis ir naudotų juos šios sutarties vykdymo tikslams, tiesioginės rinkodaros, statistikos tikslams bei Kliento mokumui įvertinti ir įsiskolinimui valdyti, o taip pat teiktų juos tretiesiems asmenims bet kuriems šiame 2.5 straipsnyje nurodytiems tikslams.

2.6. Administratorius pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Klientui, nutraukti Paslaugų teikimą, keisti Parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį. Klientas supranta ir sutinka, kad Administratorius niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Klientui.

2.7. Administratorius turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Kliento galimybę naudotis Parduotuvės teikiamomis Paslaugomis, taip pat turi teisę nutraukti Parduotuvės veiklą.

3. BENDROS NUOSTATOS

3.1. Klientui draudžiama naudotis Parduotuve ar Paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukelti, sukelti pavojų Parduotuvės ir (ar) Paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Parduotuve ir (ar) Paslaugomis.
3.2. Naudodamasis Parduotuve ar Paslaugomis Klientas privalo paisyti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų. Be kita ko, Klientas įsipareigoja nenaudoti Parduotuvės ir (ar) Paslaugų:

 1. neteisėtiems veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, atlikti;
 2. teisės aktais draudžiamos, įžeidžiančios, apgaulingos, grasinančios, asmenų teises pažeidžiančios ar kitokio panašaus pobūdžio informacijos platinimui;
 3. pažeisdamas asmenų teises į intelektinę nuosavybę, tame tarpe ir turtines autoriaus teises, patentus, ar teises į prekinius ženklus;
 4. reklaminių ar kitokių nepageidautinų pranešimų ar žinučių platinimui.

4. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas.

4.1 Klientas užsako prekes, pateikdamas Administratoriui užsakymą naudodamasis elektronine Parduotuvės užsakymų pateikimo sistema. [Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai Klientas paspaudžia mygtuką „Vykdyti užsakymą“.

4.2 Šalys susitaria šios sutarties tikslams laikyti Parduotuvėje pateikiamą prekių sąrašą prekių katalogu. Prekių viešas pateikimas Parduotuvėje nelaikomas viešąja oferta ir neįpareigoja Administratoriaus parduoti prekes.

4.3 Šalys susitaria, jog Kliento pateiktas prekių ir (ar) paslaugų užsakymas naudojantis elektronine Parduotuvės užsakymų pateikimo sistema yra pasiūlymas Administratoriui sudaryti užsakyme nurodytų prekių pirkimo – pardavimo sutartį (oferta).

4.4 Administratorius, gavęs Kliento užsakymą, išsiunčia Klientui jo nurodytu elektroninio pašto adresu elektroninį laišką, kuriuo patvirtina, jog Kliento užsakymas yra gautas. Nepaisant to, kas pasakyta bet kur kitur šiose Taisyklėse, toks Administratoriaus patvirtinimas nelaikomas Administratoriaus sutikimu parduoti prekes Klientui (akceptu) ir (ar) prekių pirkimo-pardavimo sutarties sudarymu.

4.5 Šalys susitaria, jog konkrečių prekių pirkimo-pardavimo sutartis yra laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai Administratorius išsiunčia Klientui jo nurodytu elektroninio pašto adresu elektroninį laišką, kuriame patvirtina, jog Kliento užsakytos prekės bus išsiųstos Klientui. Šis Administratoriaus patvirtinimas laikomas Kliento ofertos akceptu. Nuo šio momento Klientas įsipareigoja priimti pristatytas Parduotuvėje užsakytas prekes ir iš anksto sumokėti už jas sutartą sumą. Pirkimo-pardavimo sutartis laikoma sudaryta tik tų prekių, kurios nurodytos Administratoriaus Klientui išsiųstame patvirtinime apie būsimą prekių išsiuntimą, atžvilgiu.

4.6 Prekių rezervavimas. Prekės yra rezervuojamos darbo valandomis ir tik gavus apmokėjimo patvirtinimą. Formuojant užsakymą dėl tikslaus prekių kiekio sandėlyje galite kreiptis tel. 8686 33335

5. Prekės ir jų kainos.

5.1 Prekės šios sutarties prasme reiškia visas prekes, kuriomis Administratorius prekiauja užsakymo patvirtinimo metu ir apie kurias yra skelbiama Parduotuvėje.

5.2 Administratorius pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Klientui keisti bet kokią informaciją apie prekes Parduotuvėje ir kitas sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant teisėmis pakeisti Parduotuvės prekių sąrašą, prekių aprašymus, prekių kainas bei prekių pristatymo kainas.

5.3 Šalys susitaria, jog bet kokia Parduotuvėje pateikta informacija apie prekes yra skirta tik pirminiam susipažinimui su prekėmis ir nebus laikoma vienintele išsamia ir (ar) teisinga informacija, kurios pagrindu gali būti padarytas sprendimas įsigyti prekes ir (ar) sumokėti už jas kainą.

5.4 Klientas supranta ir sutinka su tuo, jog Parduotuvėje pateikta informacija apie prekę gali būti netiksli bei neišsami ir Administratorius niekada neturės pareigos atlyginti jokių nuostolių ar žalos kilusios Klientui dėl netikslaus ar neteisingo prekių aprašymo Parduotuvėje.

5.5 Konkrečios prekės kaina yra nurodyta Parduotuvėje prie tos prekės aprašymo. Klientas supranta ir sutinka, kad Parduotuvėje prekės kainos gali būti nurodytos neteisingai ir dėl to Administratoriui nekyla atsakomybė. Administratorius neturi pareigos parduoti prekės už Parduotuvėje nurodytą kainą netgi jei kaina yra tiksli. Tuo atveju, jei tikroji prekės kaina yra mažesnė nei Parduotuvėje nurodyta prekės kaina, Administratorius gali parduoti tokią prekę Klientui už tikrąją prekės kainą. Jei tikroji prekės kaina yra didesnė nei Parduotuvėje nurodyta prekės kaina, Administratorius savo pasirinkimu gali arba panaikinti/atmesti tokios prekės užsakymą, arba kreiptis į Klientą, teiraudamasis jo nurodymų dėl prekės užsakymo.

5.6 Į kiekvienos prekės kainą įskaičiuotas PVM mokestis, tačiau į kainą nėra įtrauktas prekės pristatymo mokestis.

6. Apmokėjimas

6.1 Administratorius pradeda vykdyti prekių užsakymą tik po to, kai Klientas apmoka už prekes bei jų pristatymą. Ne vėliau nei per [48] valandas nuo prekių pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momento, Klientas privalo sumokėti Administratoriui už prekes išankstiniu banko pavedimu prekės bei jos pristatymo kainą, vadovaudamasis Apmokėjimo instrukcijomis. Apmokėjimas laikomas atliktu kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Administratoriaus banko sąskaitoje, nurodytoje Apmokėjimo instrukcijose. Klientui nesumokėjus per šį terminą, pirkimo-pardavimo sutartis nutrūksta, o Administratorius neturi pareigos perduoti prekės Klientui.

7.Prekių pristatymas

7.1 Prekes Administratorius pristato ar siunčia tik į Europos Sąjungos valstybes nares.

7.2 Lietuvoje prekės pristatomos Klientui per 1-3 darbo dienas po apmokėjimo. Administratorius nėra atsakingas už prekių pristatymo vėlavimą dėl siuntinius pristatančių trečiųjų asmenų kaltės.

7.3 Kliento užsakytos prekės yra išsiunčiamos paštu arba perduodamos per Administratoriaus įgaliotą atstovą ir yra pristatomos Kliento užsakyme nurodytu adresu. Jeigu užsakytas prekes atsiims ne pats Klientas, užsakyme jis privalo nurodyti asmens atsiimsiančio prekes (gavėjo) vardą ir pavardę.

7.4 Klientas sutinka, kad Kliento užsakyme nurodytu adresu pristačius prekę ir prekę priėmusiam asmeniui pasirašius prekių priėmimo kvite ar sąskaitoje – faktūroje laikoma, kad prekė yra perduota Klientui.

7.5 Pristačius prekę Klientas, asmuo nurodytas Kliento užsakyme arba asmuo esantis užsakyme nurodytu adresu privalo patikrinti siuntos būklę. Jei Klientas, asmuo, nurodytas Kliento užsakyme, arba asmuo, esantis užsakyme nurodytu adresu ir priimantis prekes, pastebi išorinį siuntos pažeidimą, jis privalo tai pažymėti važtaraštyje bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Klientui, asmeniui nurodytam Kliento užsakyme, arba asmeniui, esančiam užsakyme nurodytu adresu, pasirašius važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota nepažeista.

7.6 Jeigu Klientas atsisako priimti užsakytas prekes arba prekės pristatymas Klientui yra neįmanomas dėl to, kad Klientas užsakydamas prekę nurodė neteisingą savo adresą ar adresą, kur turi būti pristatyta prekė, Klientas privalo sumokėti 100 litų baudą ir atlyginti visas išlaidas, visus ir bet kokius Administratoriaus nuostolius susijusius su pirkimo-pardavimo sutarties vykdymu, kurių nepadengia bauda. Administratoriui gražinta prekė nebus pakartotinai siunčiama Klientui.

7.7 Administratorius neatsako už Kliento užsakytos prekės nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Administratorius negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

7.8 Jeigu Klientas nevykdo bet kurio iš savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Administratorius įgyja teisę atsisakyti pristatyti Kliento užsakytas prekes ir vienašališkai nutraukti prekių pirkimo – pardavimo sutartį. Apie pirkimo – pardavimo sutarties nutraukimą Klientui yra pranešama Kliento registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Tokiu atveju, Kliento sumokėti už prekę pinigai nebus grąžinami.

8. Garantija

8.1 Visoms prekėms suteikiama 12 mėnesių kokybės garantija, išskyrus atvejus, kai atitinkamai prekei gamintojo suteikiamas kokybės garantijos laikotarpis yra trumpesnis nei 12 mėnesių. Tokiu atveju, taikomas gamintojo prekei suteikiamas kokybės garantijos terminas. Dėl prekių gražinimo, keitimo detalėsnė informacija yra pateikiama prekių gražinimo taisyklėse skaitykite tęsinį čia.

9.Teisė komentuoti.

9.1 Klientas turi teisę komentuoti ir pareikšti savo nuomonę apie Parduotuvėje esančias prekes.

9.2 Naudodamasis 9.1. straipsnyje nurodyta teise Klientas besąlygiškai patvirtina ir garantuoja, kad bet kokie Kliento pateikti prekių apibūdinimai ar bet kokia kita informacija, duomenys ar turinys atitiks šiuos reikalavimus:

 1. bus teisingas, tikslus, neapgaulingas ar kitaip klaidinantis;
 2. nepažeis Administratoriaus ar trečiųjų asmenų teisių, įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisėmis, teisėmis į komercinę paslaptį, teisėmis į asmens privataus gyvenimo neliečiamumą ir kt.;
 3. nepažeis įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų;
 4. nesukurs teisinių pareigų Administratoriui.
 5. Klientas supranta, kad jis pats, o ne Administratorius yra atsakingas už visą ir bet kokią informaciją bei turinį, kurią Klientas siunčia, peržiūri, laiko ar platina naudodamasis Parduotuve ar Paslaugomis.
 6. Administratorius pasilieka teisę savo nuožiūra panaikinti ir keisti bet kuriuos Kliento komentarus jam apie tai nepranešęs.

9.3 Naudodamasis Parduotuve ar Paslaugomis ir teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas informaciją ar turinį Klientas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia Administratoriui šias išimtines teises:

 1. teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti Kliento pateiktą informaciją bet kokia forma ar kalba;
 2. teisę kurti išvestinius kūrinius iš Kliento pateiktos informacijos.

10.Intelektinė nuosavybė.

10.1 Visos teisės į Parduotuvę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Parduotuvėje esantis turinys ar informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Administratoriaus sutikimo.

10.2 Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Parduotuvėje yra Administratoriaus nuosavybė arba Administratorius juos teisėtai naudoja.

11.Administratoriaus atsakomybės ribojimas.

11.1 Klientas sutinka, kad Administratorius nėra ir nebus atsakingas už Parduotuvės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Kliento ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.

11.2 Klientas supranta ir sutinka su tuo, kad Parduotuvė ir Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš Administratoriaus pusės, jog Parduotuvė veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba, kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Klientui ar tretiesiems asmenims. Administratorius nėra ir nebus atsakingas už Parduotuvėje esančius neatitikimus, informacijos netikslumą ar klaidingumą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Klientui ar tretiesiems asmenimis.

11.3 Klientas supranta ir sutinka, kad Administratorius niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingi už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Kliento naudojimusi Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Klientas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Klientui naudojantis Parduotuve ar Paslaugomis.

11.4 Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad Administratoriui niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Klientas naudojosi Parduotuve bei Paslaugomis.

11.5 Administratoriaus atsakomybė Klientui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama pinigų suma, kurią Klientas sumokėjo už paskutinę įsigytą iš Administratoriaus prekę.

12.Taikytina teisė

Šiai Sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13.Informacijos siuntimas

13.1 Administratorius visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Klientui Prisijungimo duomenyse jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Visa pagal šias Taisykles Klientui siunčiama informacija laikoma gauta Kliento praėjus trims valandoms nuo jos išsiuntimo momento.

13.2 Administratorius neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus dėl, kurių Klientas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Administratoriaus. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško, skirto Klientui kopijos buvimas Administratoriaus serveryje, yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Klientui išsiuntimą.

13.3 Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Klientas siunčia Parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktiniais adresais.

14. Kas yra slapukai (cookies)?

Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kurie atsiunčiami į Jūsų įrenginį, Jums besilankant atitinkamoje interneto svetainėje. Slapukai padeda mums atpažinti Jūsų įrenginį ir padeda mums pagerinti mūsų interneto svetainės funkcionalumą bei palengvinti naudojimąsi ja. Slapukai nėra virusai. Slapukų naudojimas yra visiškai saugus Jūsų įrenginiams ir informacijai esančiai juose.

14.1 Kam mes naudojame slapukus?

Slapukus mes naudojame siekiant pagerinti mūsų interneto svetainės funkcionalumą bei palengvinti naudojimąsi ja. Slapukus taip pat mes naudojame siekiant individualizuoti jūsų naršymo patirtį ir Jums rodomą turinį bei pateikti pasiūlymus, kurie būtų aktualūs būtent Jums. Slapukais mes analizuojame Jūsų naršymo istoriją ir šiuos duomenis naudojame siekiant sudaryti Jums galimybę naudotis mūsų paslaugomis, statistinės analizės tikslams, norėdami, pateikti Jums komercinius ir reklaminius pasiūlymus. Jūsų nuasmeninti naršymo duomenys, pagal kuriuos, negalima nustatyti asmenybės, gali būti perduoti reklamos paslaugų partneriams.

14.3 Kaip galiu valdyti slapukų nustatymus?

Slapukus galite valdyti per savo naudojamos naršyklės nustatymus pasirinkdami, kuriuos slapukus norite priimti ir kuriuos ištrinti.  Slapukų galite atsisakyti bet kuriuo metu ištrindami slapukus iš savo naršyklės, kurioje jie yra įdiegti. Slapukų valdymo vieta priklauso nuo Jūsų naudojamos naršyklės. Norėdami daugiau sužinoti kaip tvarkyti ar pašalinti Jūsų naršyklėje įdiegtus slapukus, apsilankykite Jūsų naudojamos naršyklės interneto puslapyje arba peržiūrėkite trumpą instrukciją populiariausioms naršyklėms čia: ChromeMozillaEdgeSafariOpera.

14.4 Slapukų valdymas:

 

14.5 Kokius slapukus mes naudojame?

Techniniai slapukai.

Techniniai slapukai padeda atvaizduoti Jums interneto svetainės  turinį Jūsų įrenginyje. Techninių slapukų pagalba  užtikrinama interneto svetainės bei  funkcionalumą, bei prisitaikymą prie Jūsų poreikių, pavyzdžiui svetainės atvaizdavimą pritaikyti Jūsų ekrano dydžiui. Techniniai slapukai yra būtini tinkamam interneto svetainės  veikimui. Be jų negalima  sudaryti galimybės visapusiškai naudotis mūsų interneto svetaine. Techniniai slapukai taip pat užtikrina, kad Jums davus sutikimą to nereikės daryti pakartotinai kiekvieną kartą Jums besilankant mūsų interneto svetainėje. Šie slapukai nerenka apie Jus informacijos, kuri naudojama prekybai ar rinkodarai.

Funkciniai slapukai.

Funkciniai slapukai yra skirti pagerinti  interneto svetainės funkcionalumą, padaryti interneto svetainę patogią bei efektyvią Jūsų naudojimui. Funkciniai slapukai gali būti naudojami Jūsų pasirinktai interneto svetainės kalbai išsaugoti, Jums pageidaujant, funkciniai slapukai padeda automatiškai įsiminti Jūsų registracijos duomenis, išsaugoti Jūsų pasirinktą prekių krepšelį ir atlieka panašias interneto tinklapio. Jūsų pasirinkto veikimo palaikymo funkcijas. Šie slapukai nerenka apie Jus informacijos, kuri naudojama prekybai ar rinkodarai.

Analitiniai slapukai. 

Analitiniais slapukais mes siekiame geriau pažinti mūsų interneto svetainės  lankytojus, kad galėtume kuo efektyviau pritaikyti mūsų interneto svetainės veikimą prie Jūsų poreikių ir norų. Analitinių slapukų pagalba analizuojame savo veiklą ką darome teisingai, o ką turime tobulinti. Analitiniai slapukai taip pat mums padeda gerinti savo veiklą ir užtikrinti, kad Jūsų apsilankymai mūsų interneto tinklapyje Jums būtų naudingi, o prekės aktualios. Analitinių slapukų surinkta informacija yra bendrinė ir nėra individualizuota. Analitinių slapukų informaciją gali būti panaudota siekiant  atvaizduoti populiariausias žiūrėtas prekes, pateikti informaciją apie šiuo metu aktualiausias prekes ir kitą naudingą informaciją Jums naršant.  Analitiniai slapukai gali būti panaudojami ir siekiant įvertinti mūsų reklaminių kampanijų tikslingumą.

Tiksliniai (komerciniai) slapukai. 

Tikslinius (komercinius) slapukus  naudojame siekiant individualizuoti Jūsų naršymo patirtį ir Jums rodomą turinį bei pateikti pasiūlymus, kurie būtų aktualūs būtent Jums. Tiksliniais slapukais analizuojama  naršymo istorija ir šie duomenys naudojami siekiant pateikti jums komercinius pasiūlymus. Jūsų nuasmeninti naršymo duomenys, pagal kuriuos, negalima nustatyti asmenybės, gali būti perduoti  reklamos paslaugų partneriams.

Trečiųjų šalių naudojami slapukai

Esame kruopščiai patikrinę ir atrinkę partnerių sąrašą, kurie yra įsidiegę papildomus slapukus, kurie neturi galimybės pasiekti Jūsų asmens duomenų ir negali būti susieti su konkrečia asmenybe, tačiau įgalina užtikrinti sklandų paslaugos teikimą. Pavyzdžiui leidžia palikti anoniminį komentarą ar atsiliepimą apie mūsų paslaugas, kuriuos analizuojame padedant partneriams.

15. Baigiamosios nuostatos.

15.1 Jeigu kuri nors šios Sutarties nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Sutarties nuostatų. Tokiu atveju, Šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma.

15.2 Šalys susitaria, jog Administratorius gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Kliento sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.

15.3 Visi tarp Kliento ir Administratoriaus kilę nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal Administratoriaus buveinės vietą.